Konrad Gaworski

+48 781 850 171

konrad.gaworski@inntec.biz

Piotr Flak

+48 781 850 171

piotr.flak@inntec.biz

Marcin Nadratowski

+48 781 850 171

marcin.nadratowski@inntec.biz

Marcin Zadroga

+48 781 850 171

marcin.zadroga@inntec.biz

sekretariat: +48 24 366 66 63

serwis: +48 78 555 8888