Konrad Gaworski

+48 781 850 171

konrad.gaworski@inntec.biz

Piotr Flak

+48 785 420 030

piotr.flak@inntec.biz

Marcin Zadroga

+48 887 551 919

marcin.zadroga@inntec.biz

sekretariat:

+48 24 366 66 63

serwis:

+48 78 555 8888